Klachtenprocedure Copinga Assurantiën

Natuurlijk wil Copinga Assurantiën voorkomen dat ze klachten krijgt. Maar, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Daarom hebben wij een interne klachtenprocedure.

Wij hanteren bij het begrip “klachten” elke serieuze uiting van ontevredenheid van een relatie. In onze interne klachtenprocedure staat onder meer dat een klacht bij voorkeur in onderling overleg met onze relatie moet worden opgelost. Mocht dat niet lukken, dan heeft onze relatie het recht een beroep te doen op bemiddeling door het externe klachteninstituut Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening).

Alle klachten worden centraal geregistreerd. Doel van onze klachtenregistratie is om de afhandeling van klachten te kunnen bewaken, zonodig tot en met de afdoening van een geschil na een

niet-bindende uitspraak van het Kifid. Daarnaast wordt de klacht geëvalueerd om onze dienstverlening in de toekomst te kunnen verbeteren.


Samenvatting procedure klachtenbehandeling 

  • Binnenkomende klachten worden bij voorkeur eerst telefonisch ontvangen. Uw klacht wordt z.s.m. behandeld. Tussentijds houden wij u op de hoogte van de klachtafhandeling, ook wanneer er omstandigheden zijn waardoor deze langer duurt dan gepland;
  • Alle klachten worden geregistreerd en alle relaties ontvangen na afhandeling van de klachten een evaluatiemogelijkheid;
  • Als een klacht wordt afgewezen wordt de relatie geïnformeerd over de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij het Kifid;
  • Als een klacht daartoe aanleiding geeft, zullen wij de interne procedure aanpassen, waardoor dit soort klachten in de toekomst mogelijk voorkomen wordt;
  • Onze visie: het klantbelang staat centraal waardoor wij open staan voor op- en aanmerkingen.
 
 
 
 
 
 
 
 

Klachtenformulier