Gedragscode Copinga Assurantiën

 
Copinga Assurantiën verklaart zich in het dagelijks handelen te laten leiden door de volgende uitgangspunten:

  • Aan mijn cliënten geef ik een advies welke, naar mijn eer en geweten, het meest passend is bij de wensen en omstandigheden van de betreffende cliënt.
  • In mijn advies houd ik rekening met de belangen van de cliënt op korte en langere termijn voor zover ik hiermee bekend ben of zou kunnen zijn.
  • Ik werk niet mee aan constructies die, naar mijn oordeel, in strijd zijn met de belangen van de cliënt, ook niet in het geval de cliënt hier expliciet om verzoekt en mij juridisch vrijwaart voor de eventuele gevolgen.
  • Als strijdig met de belangen van cliënt wordt in ieder geval aangemerkt het geven van adviezen of het meewerken aan transacties die leiden tot overkreditering op een zodanige wijze dat een redelijk handelend beroepsgenoot bij het afsluiten van de transactie kan voorzien dat de cliënt in financiële problemen geraakt, mede als gevolg van de geadviseerde transactie.
  • Alle gegevens van cliënten worden strikt vertrouwelijk beschouwd en behandeld. Informatie over en van cliënten wordt alleen gebruikt wanneer dit past in de behartiging van de belangen die de cliënt mij heeft toevertrouwd.
  • Op geen enkele wijze werk ik mee aan het bewust geven van verkeerde informatie aan verzekeringsmaatschappijen of andere financiële instellingen bij het aangaan van de verzekering, tijdens de looptijd van de verzekering of indien een beroep op de verzekering wordt gedaan.
  • In mijn dagelijks handelen ben ik mij er van bewust dat ik een vertrouwensfunctie inneem en dat schending van dit vertrouwen niet alleen het aanzien van mijn kantoor maar van de gehele financiële dienstverlening kan schaden.